TempO Simulator - Data Preparation Instructions

Pokyny pro fotografy:
 • Všechny fotografie je nutné pořídit buďto přesně nebo alespoň téměř přesně ze stejného místa, odkud úlohu řeší závodníci v reálu.
 • Aby bylo možné úlohy vůbec řešit, je třeba v záběru mít nejen všechny lampiony, ale i všechny okolní objekty, které může závodník použít pro přesnou lokalizaci nebo odhady vzdáleností. Mějte na paměti, že v reálu závodník ví, kudy ke kontrole přišel, zatímco na počítači nemá o poloze fotografa představu.
 • Pokud Váš foťák má dostatečně širokoúhlý objektiv nebo umí panoramatické fotografie, můžete vyzkoušet pokrýt scénu jedním obrázkem. Zkontrolujte ale potom důkladně výsledek, zda nedošlo k nepatřičnému zkreslení.
 • Pokud scénu nepokryjete jedním obrázkem, musíte pořídit sérii fotografií, a ty pak bude nutné spojit. Máme dobré zkušenosti s programem Hugin, ale je třeba doržet některé zásady.
  • Je nutné, aby se záběry překrývaly alespoň ze 30%, aby bylo možné najít dost detailů pro spojení fotografií. Pokud používáte objektiv se zkreslením po stranách (např. širokoúhlý), přidejte raději více. Výhodou je, pokud se každý lampion nachází co nejblíže středu alespoň jednoho snímku.
  • Pokud to váš aparát umí, je ideální, když vypnete automatiku a nastavíte clonu a čas ručně, aby měly všechny snímky stejnou expozici. Pro nastavení zvolte průměrně světlou (příp. světlejší) oblast scény. Je možné vyfotit dvě série, jednu expozici nastavenou na prokreslení světla a druhou na stíny.
  • I s nastavenou automatikou jsou fotky použitelné, ale může dojít k podstatnému zhoršení kvality výsledku, zvláště pokud část scény je na sluníčku a část ve stínu. Zkuste proto aspoň fixovat expozici podle stejného místa zaměřením fotoaparátu do tohoto místa stisknutím spouště na půl cesty (umí většina fotoaparátů) a poté teprve zacílit na požadovanou část scény.
  • Při focení všech snímků držte fotoaparát pod stejným úhlem vůči horizontální rovině (doporučujeme použití stojanu).
Instructions for photographers:
 • It is necessary to take all pictures from (almost) exactly the same spot where real competitors solve the task.
 • For the problems to be solvable at all, the pictures must include not only all the flags but also all surrounding objects that competitors may use for precisely locating flags or estimating distances. Keep in mind that real competitors know which way they came to the station, while a computer user has no idea about the position of the photographer.
 • If your camera has a wide-angle lens or a "panoramic picture" function, you can try to cover the entire scene with a single picture. However, in this case you should check the result thoroughly for undue distortion.
 • If you can't cover the scene with a single image, you will need to take a series of pictures to be stitched together. We have good experiences with the program Hugin, but you should follow some guidelines:
  • Try to get about 30% overlap between shots, so we'll have enough details to stitch the images together. Some lenses (e.g. wide-angle ones) have blurry performance near the edges, so it may be best to overlap even more. It's an advantage if every flag is close to the center of some picture.
  • If your camera allows you to specify a "Manual" exposure mode, use it. Meter for the average or the brightest area of the cluster, and use the same metering for all images of the set. It is possible to take two series of pictures, one for depicting light areas, the other for shadows.
  • Even with automatic mode, the pictures can be acceptable, but the result can be much worse when part of the scene is light and another dark. Try to fix the exposure to a single point for all pictures — most cameras allow you to prepare the exposure by pressing the shutter button halfaway and then moving the view to the desired part of the scene.
  • When taking all pictures, hold the camera at the same angle from a horizontal level (using a tripod is recommended).
Pokyny pro další zpracování fotografií:
 • Vezmeme fotku stanoviště, zkontrolujeme viditelnost lampionů (příp. je trochu opravíme), zkontrolujeme a příp. vymažeme rušivé prvky (chodce v červené bundě :-) a zvolíme výřez nutný k vyřešení všech úloh. Pro běžné scény je ideální poměr stran zhruba 4:1.
 • Obrázek zmenšíme tak, aby okolí lampionů bylo dobře viditelné a zároveň výsledný soubor nebyl větší než několik málo MB (preferovaný formát pro fotky je JPG, nikoliv PNG). Obrázek uložíme do souboru imgSTATz.EXT (značka STAT představuje číslo stanoviště, značka EXT příponu – jpg). Toto je náš základní obrázek, tzv. zoom soubor.
 • Obrázek zkusíme zmenšit tak, aby se nepřesáhl rozměry 1120x295 px, a zkontrolujeme, zda se při této velikosti výrazně nezhoršila viditelnost lampionů.
  • Pokud jsou lampiony stále dobře zřetelné, je základní obrázek hotov.
  • Pokud jsou některé lampiony málo zřetelné, obrázek vrátíme do původní velikosti a ve vhodném grafickém editoru nad lampiony umístíme svislé červené nebo bílé čáry, popřípadě i odpovídající písmena.
  • Pokud ani po přidání značek není snadné některé lampiony najít, bude nutné vytvořit samostatné soubory pro menší rozlišení:
   1. big soubor (imgSTATb.EXT) — max. rozměr 1120x295 px !
   2. huge soubor (imgSTATh.EXT) — max. rozměr 1520x400 px a 0,5 MB !
   V těchto souborech upravíme vzhled lampionů ručně.
   Pozor, nepřekračujte dané rozměry!
 • Standardní chování trenažeru je, že zjistí velikost obrazovky, rozdělí ji na výšku v poměru 55:45 na část pro fotku a mapu a snaží se najít fotku správné velikosti. Existují-li big nebo huge soubory, preferuje ty, jinak upraví na patřičnou velikost zoom soubor.
 • Pokud fotíte scénu bez lampionů a přidáváte je tam ex post, použijte vhodný vzor (např. tento, jenž nám věnoval Matthew Pickering) a vzdálenější lampiony proporcionálně zmenšete. Dejte pozor na co nejpřesnější umístění paty stojanu! Pokud prostor před lampionem není zcela prázdný, zkraťte patřičně stojan.
Instructions for image processing:
 • We take a picture of a station, check visibility of the flags (and corrrect them if necessary), check and erase any disturbing elements (a pedestrian in a red jacket :-) and select a proper cutout needed for solving all the tasks. For normal scenes, an ideal sides ratio is 4:1.
 • We resize the picture so that surroundings of all flags are well visible and the target file has no more than two or three MB (choose JPG format for pictures, not PNG). We save the picture to a file imgSTATz.EXT (STAT is a placeholder for a station number, EXT means extension – jpg). This will be our basic picture, so called zoom file.
 • We try to resize the picture so that it does not exceed a rectangle of 1120x295 px (in any size) and we check whether at this size, a visibility of flags is not dramatically worse.
  • If the flags are still well visible, the basic image si ready.
  • If some flags are too vague, we take the original basic image and in an appropriate graphics editor we add vertical red or white bars (or letters as well) above the flags.
  • If even after adding markers it's not easy to find some flags, you'll need to create separate files for lower resolutions:
   1. big file (imgSTATb.EXT) — max. size 1120x290 px !
   2. huge file (imgSTATh.EXT) — max. size 1520x400 px and 0,5 MB !
   In these file we made manually some improvements of depicted flags.
   Do not exceed the above sizes!
 • By default, the Simulator checks the window size, splits the height in ratio 55:45 to a part for a picture and a map and tries to find a picture of a proper size. If a big or huge files exist, they are preferred; otherwise it resizes properly the zoom file.
 • If you take pictures without flags and add them there ex post, use a suitable image (for example, this one given to us by Matthew Pickering) and proportionally scale distant flags down. Pay attention to the most accurate placing of the stick foot! If the space in front of the flag is not completely empty, shorten the stick accordingly.
Pokyny pro přípravu map:
 • Pokud jste pořadatelem závodu, je ideální, když máte mapu i závod připravené v OCADu pro TiMa.
  • Stáhněte si pro jistotou raději poslední verzi TiMa... :-)
  • Pro přípravu Solution mapek pro trenažer stačí přidat pouze polohy rozhodovacích stanovišť a správných, špatných a chybějících lampionů (čísla kontrol, písmenka lampionů a správných odpovědí nejsou třeba).
  • TiM má přímo režim pro výrobu mapek pro trenažer. Pokud použijete tento režim, bude to pro obě strany nejsnazší. Začínám obvykle s následujícím nastavením:
       Target.Mode = WEB
       Target.DPI = 120
       MapSegment.Size = ~80 .. 100
       MapSegment.Bottom = ~25 .. 30
       MapSegment.Top = ~40 mínus MapSegment.Bottom
       Descriptions.Size = 7
       Solutions.Scale = obvykle alespoň dvakrát větší než měřítko zaávodní mapy
       Solutions.Task Numbers = No
       Solutions.Map Width = MapSegment.Size
       Solutions.Map Height = MapSegment.Bottom plus ~20
   a podle potřeby velikosti trochu měním. Parametr MapSegment.Bottom udává výšku mapového výřezu pod středem kolečka kontroly a musí být dost velký, aby na mapě bylo rozhodovací stanoviště. Parametr MapSegment.Top udává výšku mapového výřezu nad středem kolečka kontroly, součet parametrů určuje výšku mapy a neměl by překročit 40.
  • Zkontrolujte čitelnost map, SVG soubory lze otevřít v prohlížeči. Zejména u zelené barvy je někdy třeba v OCADu přidat 25 % černé, aby dostatečně vynikla.
  • Pokud jsou mapy v pořádku, můžete provést konverzi do PNG. Pokud to budete dělat TiMem, potřebujete ještě nainstalovat Inkscape. Pozor na to, že výroba obrázků chvíli trvá (cca minutu jeden).
  • Zkontrolujte výsledné mapy, zda někde neselhala konverze do PNG, a máte soubory pro upload připravené. Budou to soubory map-STAT.TASKz.png (kde TASK je číslo úlohy resp. 0 pro krycí list) a sol-STAT.png.
  • Všechny mapové soubory včetně cover sheetů přidejte do balíku pro upload na server.
  • Jinou možností je poslat patřičné SVG a XML exporty, či lépe OCAD soubory, abych mohl příp. ještě něco sam poopravit.
 • Pokud OCAD + TiM nepoužíváte, nebo nejste pořadateli a data se od pořadatelů nedají sehnat, budeme potřebovat další materiál:
  • Závodní mapy zvětšené na 150 % (kolečka kontrol o průměru 9 mm) s výškou max. 300 px zobrazující celou potřebnou oblast (rozhodovací stanoviště i nejvzdálenější lampion s okolím), popis kontroly a šipku k severu. Jméno souboru je map-STAT.TASKz.EXT a obvyklá velikost kolem 1000x300 px a max 200 kB.
  • Krycí listy pro jednotlivá stanoviště. Závodníci velmi oceňují, když ještě před první úlohou vidí šipku k severu (a příp. obrys budoucí mapy). Doporučujeme tedy připravit soubory se stejnými rozměry, jako mají mapy a názvy map-STAT.0z.EXT.
  • Mapy s řešením pro jednotlivá stanoviště v souborech sol-STAT.EXT, obvyklá velikost kolem 400x400 px a max 200 kB. Pokud je budete vyřezávat z běžné Solution mapy a máte dvě stanoviště blízko sebe, můžete pro ně vyrobit společný obrázek.
 • Všechny mapové soubory musejí mít stejnou příponu.
Instructions for map preparation:
 • If you are an event organiser, the optimal approach is to make both the map and courses in OCAD for TiM.
  • Download the last version of TiM, for sure... :-)
  • On-line race Solution maps can be simpler then the printed-out versions, so only decision points and correct, false and missing flags positions are needed (unlike control numbers, flag letters and correct answers).
  • TiM has a special mode when it generates maps for the TempO Simulator. If you use it, it will be the easiest way for both sides. I use by default following settings:
       Target.Mode = WEB
       Target.DPI = 120
       MapSegment.Size = ~80 .. 100
       MapSegment.Bottom = ~25 .. 30
       MapSegment.Top = ~40 minus MapSegment.Bottom
       Descriptions.Size = 7
       Solutions.Scale = usually at least twice greater than the competition map scale
       Solutions.Task Numbers = No
       Solutions.Map Width = MapSegment.Size
       Solutions.Map Height = MapSegment.Bottom plus ~20
   and change the sizes a bit when needed. The MapSegment.Bottom parameter tells a map cutout height below the control circle center and it must be large enough so that the decision point would be on the map. The MapSegment.Top parameter tells a map cutout height above the control circle center, the sum of these values gives the map height and it should not be higher than 40.
  • Check a readability of the maps; you can open the SVG files in browser. Namely the green color sometimes needs to be modified in OCAD by adding 25 % of black to be distinctive enough.
  • If the maps are OK, you can make a conversion to the PNG format. If you make it using TiM, you will need the Inkscape program as well. Just be careful, making the images take some time (ca 1 min one image).
  • Check the result files whether the conversion to PNG is correct and your files are ready to upload. It will be the following files: map-STAT.TASKz.png (where TASK is a task number or 0 for cover sheets) and sol-STAT.png.
  • Add all map files, including cover sheets, to the upload package.
  • You can also send me all SVG and XML export files, or all OCAD files, so I can possibly make some changes by myself.
 • If you are not using OCAD + TiM or are not an organizer and the data cannot be obtained from the organizers, we need some more material:
  • Competition maps enlarged to 150 % (control circle diameter 9 mm) with height max. 300 px depicting the entire necessary area (both the decision point and the most distant flag including a small vicinity around it), control description and a North arrow. The file name should be map-STAT.TASKz.EXT and usual size of 1000x300 px and max 200 kB.
  • Cover sheets for each station. Competitors greatly appreciate seeing a North arrow (and possibly the outline of a future map) even before the first task. So we recommend preparing files with the same size as maps and names map-STAT.0z.EXT.
  • Solution maps for each station in files sol-STAT.EXT; usual size of 400x400 px and max 200 kB. If you cut them from a "standard" solution map and there are two clusters very close togeher, you can make a common solution map for them.
 • All map files must have the same extension.
Organizační pokyny:
 • Pro založení nového závodu si musíte vymyslet nějaký identifikátor závodu. Ideální je kombinace místa a roku, např. Honolulu_2020. Identifikátor nám pošlete a my závod založíme.
 • Pro upload souborů na trenažer byl vytvořen velmi jednoduchý HTML formulář, pomocí něhož můžete obrázky, mapy a další data na server přímo nahrát a podívat se ihned na výsledek. Doporučujeme vytvořit nejprve jedno stanoviště a celý postup si vyzkoušet, než se pustíte do dalších.
 • Ve formuláři zadáte i další textové údaje o závodě a autorech, pokyny, správná řešení apod.
 • Soubory se posílají na server zabalené do ZIP nebo RAR balíku, který by měl obsahovat všechny soubory zmíněné výše. Při opakovaném uploadu už do balíku dáváte jen soubory, které chcete přidat nebo změnit.
 • Součástí tohoto balíku může být i logo, příp. dvě loga, která se budou zobrazovat na první stránce závodu a v seznamu závodů. Pokud má být logo jedno, soubor se jmenuje logob.EXT. pokud mají být dvě, pak logol.EXT a logor.EXT. V případě, že si přejete, aby logo do seznamu závodů nevyráběl prohlížeč automaticky jako zmenšeninu, můžete přidat ještě vlastni logo s výškou 32 px logoi.EXT. Všechny tyto soubory musejí mít stejnou příponu.
Organizational instructions:
 • If you want to prepare a new Simulator race, you must suggest an identifier. The ideal one is a combination of a place and a year, e.g. Honolulu_2020. After recieving the identifier we can create a race for you.
 • We made a totally simple HTML form using which you can upload the files and other data directly to the server and test them immediately in the Simulator. We recommend to make first just a single station and test the whole procedure prior to working on other stations.
 • The form also allows to add and modify other data about the race like authors, instructions, correct answers etc.
 • The files are to be uploaded in a ZIP or RAR package that contains all above mentioned files. When you repeat an upload, only new and changed files should be included in the package.
 • This package can contain also a logo that will be drawn on the first page of the event and in the list of events. If you want just a single logo, its name will be logob.EXT, if you want two logos (left and right) then the names will be logol.EXT and logor.EXT. If you want to avoid browser to resize automatically your logo in the list of events, you can prepare also a logo with height 32 px named logoi.EXT. All these files must have the same extension.